GDPR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Oleksandr Herman, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Hirudoterapii – Terapia Pijawkami z siedzibą ul. Emilii Plater 5, 59-900 Zgorzelec, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 891-181-58-84, numer REGON 363006145, numer telefonu kontaktowego 881 581 743, kontakt możliwy jest poprzez email: biuro@dobry-aptekarz.pl, lekarz@dobry-aptekarz.pl, zwany dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej przetwarzane są w następujących celach:
  Dane osobowe, które przekazują klienci Administratorowi przetwarzane są w celu umówienia zabiegu i dalej przetwarzane w celu realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora Dane osobowe, które przekazują klienci Administratorowi w celu uzyskania faktury są zamieszczane na fakturach, których kopie przechowuje Administrator przez okres wymagany prawem. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są przepisy prawa podatkowego. Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do otrzymania faktury. Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujące zapytania w formie elektronicznej są przetwarzane w celu wzajemnej wymiany korespondencji lub udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzajemnej wymiany korespondencji lub do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracowników i podwykonawców.
 3. W niektórych sytuacjach dane przekazywane są – jeśli jest to konieczne, do wykonania usługi następującym odbiorcom:
  – osobom upoważnionym przez Administratora –pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
  – podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zlecił czynności przetwarzania danych na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych
 4. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne. Długość przetwarzania danych osobowych wynikać może z przepisów prawa, otrzymanych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 5. Masz prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Twoich danych.
 7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania usługi przez Administratora. Podanie dodatkowych danych, nie wymaganych ustawą, jest dobrowolne.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

herbatka z rokitnikaGDPR